Cesium Tungsten Bronze sau bán hàng dịch vụ và hỗ trợ

Cesium Tungsten Bronze sau bán hàng dịch vụ và hỗ trợ

Chinatungsten trực tuyến sau bán hàng dịch vụ và hỗ trợ bao gồm nhưng không giới hạn:
1) Cung cấp chứng từ xuất khẩu, nhập khẩu, tài liệu thông quan và cần thiết khác của khách hàng.
2) Thống kê và các văn bản trong quá trình thử nghiệm.
3) Cung cấp các câu trả lời chuyên nghiệp và các giải pháp mà khách hàng có thể gặp phải trong quá trình sử dụng.
4) Tái chế phế liệu và chất thải của xêzi vonfram đồng từ khách hàng.
5) Khác dịch vụ sau bán hàng và hỗ trợ.

Chinatungsten Dịch vụ khách hàng trực tuyến và Hỗ trợ

Cesium thanh toán vonfram đồng và tài liệu
Pro-forma Invoice
Invoice
Danh sách đóng gói
Bill of Lading
Giấy chứng nhận phân tích
Giấy chứng nhận xuất xứ